2015-05-26

کارگاه کودک و نوجوان

برگزاری کارگاه عمومی کودک و نوجوان اختلالات یادگیری مهارت های زندگی برای 3 گروه سنی […]
2015-05-26

کارگاه خانواده

فعالیت هاي اوقات فراغت مدیریت مالی خانواده و دوستان حل تعارض تغییرات زناشویی فرزندان و […]
2015-05-26

کارگاه ازدواج

ایجاد همدلی انتظار از روابط زوجی حساسیت نسبت به تغییر صبر و شکیبایی عفو،گذشت و […]
فروشگاه