درباره ما

نام ونام خانوادگي : حسن بنی اسدی شهربابک

دانشکده: ادبیات و علوم انسانی

گروه: روانشناسی

رشته: روانشناسی – مشاوره

مدرک تحصيلي: دکتری

مرتبه علمي: استادیار

پست الکترونيکي : baniasadi44@gmail.com

تلفن: 03432478379

فاکس: 0342478379

فروشگاه